Generelle salgs- og leveringsbetingelser

 

Leverandør / sælger:

Dansk Specialtransport v/ Rørby Johansen A/S, Herlufmagle
Håndværkervej 1
4160 Herlufmagle
CVR nr. 68497914

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved anden skriftlig aftale.

Såfremt andet ikke er aftalt, er betaling løbende måned + 20 dage fra faktura dato.

Ved betaling efter forfaldsdato, beregnes uden særskilt påkrav rente fra forfaldsdatoen med 2 % pr. påbegyndt måned.

Priserne på materialer er inkl. råstofafgift, hvor andet ikke er angivet. Opgivelserne er i løst mål eller m3 eller efter vejesedler.

Der tages forbehold for udefra kommende pris- og afgiftsforhøjelser.

Transportbetingelser

Hele transportruten skal være fri for diverse gener, fx skilte, hegn, ledninger m.m., og underlaget skal være bæredygtigt, så den samlede transport kan gennemføres uhindret. Såfremt der skal fjernes skilte, lygter, ledninger, helleanlæg m.m. eller udlægges jernplader, er omkostninger hertil ikke indeholdt i vort tilbud. Disse omkostninger faktureres særskilt.

Intern kørsel i havne, lufthavne og på byggepladser indgår i læsse- / lossetid.

Evt. starthjælp er på maskinejerens eget ansvar, ved evt. skade på maskinens el-system.

Alle oplyste priser er baseret på en gældende oliedagspris på 8,00 kr. inkl. moms. Der forbeholdes ret til at fakturere olietillæg, såfremt der sker stigninger på over 2% på gældende dagspris. Dieselprisen udgør 25% af transportprisen for kranbiler og 30% for øvrige transporter.

 

Køreplader

Lejer har det fulde ansvar inkl. ansvar overfor 3. mand for det lejede i hele lejeperioden. Modtager er alene ansvarlig for at have modtaget korrekt antal køreplader på et af lejer anvist sted. Medmindre andet er aftalt, er lejer ansvarlig for at tilbagelevere korrekt antal køreplader ved ophør af leje.
Bortkomne køreplader skal erstattes i henhold til gældende prisliste.

Containere

Lejer har det fulde ansvar inkl. ansvar overfor 3. mand for det lejede i hele lejeperioden. Enhver skade af det lejede opgøres af Dansk Specialtransport v/Rørby Johansen A/S efter tilbagelevering af det lejede, og lejer er ansvarlig herfor, uanset om lejer selv eller 3. mand er skyld i skaden. Lejeperioden ophører når containeren er leveret retur i samme stand som ved levering.

Generelt

Eventuelle reklamationer skal ske skriftligt senest 5 dage efter leveringstidspunkt.

Forsikringsbetingelser for internationale transporter

Alle opgaver udføres iht. CMR-loven og Nordisk Speditørforbunds almindelige bestemmelser (NSAB 2015), der begrænser vort ansvar for bortkomst eller forringelse af godset til SDR 8,33 pr. kg bruttovægt og for forsinkelse max. til fragtbeløbet; max. SDR 50.000,00 pr. ordre. Særlig opmærksomhed henledes på § 28, hvori der står, at krav forældes på et år, og at panteret efter §14 omfatter såvel aktuelle som tidligere opgaver. Krav på fragt og aftalte tillægsomkostninger skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser iht. § 11. Såfremt der ønskes yderligere forsikringsdækning, kan tillægsforsikring tegnes iflg. nedennævnte, efter skriftlig aftale inden transporten påbegyndes.

 

Forsikringsbetingelser for nationale transporter

Der er inkluderet forsikring af godset under hele transporten, inkl. på- og aflæsning, eller pr. opgave til en max. dækning på 5 mio. kr. pr. læs. Hvis yderligere forsikring ønskes, skal dette aftales skriftligt inden pålæsning. Forsikringen dækker fra det øjeblik læsning påbegyndes af Dansk Specialtransport v/Rørby Johansen A/S til transport og ophører i det øjeblik, godset stilles til modtagerens disposition ved endt aflæsning. I det omfang af- og pålæsning samt evt. indbaksning er pålagt Dansk Specialtransport, vil skader opstået i forbindelse hermed også være omfattet af forsikringen som ovenfor nævnt.

 

Forsikringsbetingelser for kranarbejde

Der er inkluderet forsikring af kranløft til max. kr. 2,5 mio. pr. løft, hvis der ikke er indgået skriftlig aftale om andet, inden løft påbegyndes. Såfremt De ønsker tillægsforsikring, kan dette tilbydes. Det er lejers ansvar, at tilkørselsveje og arbejdsområde, hvorpå der skal udføres løfteopgaver, er bæredygtigt, at der ikke er skjulte ledninger eller andet, og at bygningsværker ikke kan styrte sammen eller tage skade af evt. støttebenstryk. Det forudsættes, at kranen kan stilles direkte op af løfteopgaven, 100% optimalt. Hvis dette ikke er muligt, er evt. ekstra omkostninger til større kran, for lejers regning, såfremt dette ikke er aftalt ved indgåelse af aftalen.

 

Betingelser for Godshotel

Prisen for leje afregnes efter forbrugte m2 – dog min. 50 m2 + 1 m. i tillæg til bredde og længde, og der skal min. betales for 1 uge, samt for mindst 1 time pr. håndtering med truck pr. arbejdsgang.

Forsikring ved af- og pålæsning:

Alt gods er forsikret af os under af- og pålæsning, når dette udføres af os, indtil en sum af DKK 5 mio. pr. enhed. Hvis værdien af godset er større, kan der tegnes en tillægsforsikring. Dog skal dette være aftalt skriftligt inden arbejdets start.

Forsikring under oplagring:

Alle lageropgaver udføres – såfremt andet ikke er skriftligt aftalt inden lagerindlevering – i henhold til CMR-lovens regler og Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2015), der begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelser eller beskadigelse af godset til SDR 8,33 pr. kg bruttovægt, og der gælder i henhold til § 25, en maksimal erstatningsbegrænsning på SDR 500.000,- for hele vort lager. Særlig opmærksomhed henledes på §28, hvori der står, at krav forældes efter 1 år, og at panteret efter §14, omfatter såvel aktuelle som tidligere opgaver, samt at krav forældes efter 1 år, og at panteret efter §14, omfatter såvel aktuelle som tidligere opgaver, samt at krav på lagerleje/-omkostninger skal honoreres uanset evt. forsikringskrav ifølge ovennævnte.

Ansvarsfrihed – force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som parterne ikke har været herrer over, så som brand, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler, epidemier og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør.

Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Afgørelse af tvister

Uoverensstemmelse mellem parterne, som ikke kan afgøres ved almindelig forhandling, herunder uoverensstemmelser om aftalens fortolkning, afgøres ved retten i Næstved.